Sertifisering

Scandinavian Forest Group AS er godkjent som sakkyndig virksomhet

Vi utfører sertifisert årlig kontroll på følgende:

 • RX Alt løfte utsyr

 • G4 Bro-/traverskraner

 • G7 Vinsjer/spill/taljer

 • G8 Lastebilkraner

 • P1 Personløfter – Løftebord

 • P2 Personløfter – Arbeidsplattform (bil eller tilhenger montert, samt selvgående)

 • P3 Personløfter – Andre

Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll
Arbeidsgiver skal sørge for at følgende arbeidsutstyr underlegges sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet:

 • Arbeidsutstyr for løfting av hengende last
 • Løfteredskap
 • Løfte- og stablevogn for gods
 • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk),
 • Arbeidsutstyr på bergingsvogner,
 • Arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven,
 • Hengestillas,
 • Klatrestillas for høyder over 3 meter,
 • Studio- og scenerigger,
 • Byggeplassheiser og trallebaner.

Tidspunkt for sakkyndig kontroll
Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i § 13-1 skal utføres:

 • Hver 12. måned
 • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen
 • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll
 • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning
 • Etter større reparasjoner eller ombygginger

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig

Translate »